عضویت در انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

وبگاه انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

آیین‌نامه عضویت

انواع عضویت

عضویت در انجمن، به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
۱-۱. عضو عادی
افرادی که اساسنامه و مرامنامهٔ انجمن را پذیرفته‌اند و شامل حداقل یکی از موارد زیر هستند: الف – داوطلبانی که با پرداخت حق عضویت، به عضویت حقیقی انجمن در آمده‌اند.
ب – داوطلبانی که بنا به تشخ یص «کمیتهٔ بررسی عضویت»، یک دوره عضویت عادی به آن‌ها اهدا شده.
ج – داوطلبانی که عضویت حداقل یکساله از بنیاد نرم‌افزارهای آزاد (fsf.org) دریافت کرده باشند.
۱-۲. عضو مؤثّر
عضویت/لغو عضویت به عنوان عضو موثّر، توسّط «کمیتهٔ بررسی عضویت» مشخص می‌شود.
۱-۲-۱: اعضای پیوسته
شامل:
الف - اعضای ادوار هیأت مدیره: افرادی که در حداقل یک دورهٔ یک‌ساله، عضو هیأت مدیرهٔ انجمن بوده‌اند.
ب – اعضای افتخاری: افرادی که به صورت شخصی و خارج از جایگاه حقوقی، نقشی تأثیرگذار در توسعهٔ نرم‌افزارهای آزاد مطرح در سطح جهانی داشته باشند.
۱-۲-۲: اعضای جامعه
اعضای عادی انجمن که ضمن ارایه درخواست عضویت در جامعه، مستندات همکاری مؤثّر خود را در توسعهٔ نرم‌افزارهای آزاد، ارائه داده باشند.

شرایط عضویت

حق عضویت در سال ۱۳۹۸، یک میلیون ریال است.
دانشجویان و دانش‌آموزان، از پنجاه درصد تخفیف در حق عضویت برخوردار خواهند بود.
مدّت عضویت اعضای عادی، یک سال شمسی است.
وضعیت عضویت اعضای جامعه، وابسته به وضعیت عضویت عادی آنان است.
کمیتهٔ بررسی عضویت، زیرمجموعهٔ امور اعضا و شامل تمامی اعضای جامعه و افتخاری انجمن است.

مزایای عضویت

مزایای عضویت در انجمن به شرح زیر است:
۳-۱. اعضای عادی
اعضای عادی انجمن، از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
مشارکت در پروژه‌های مصوب انجمن
امکان ارایه پیشنهاد پروژهٔ جدید به کمیتهٔ فنّی/علمی
استفاده از منابع و امکانات انجمن
۳-۲: اعضای مؤثّر
اعضای مؤثّر انجمن، از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
برخورداری از کلیهٔ مزایای اعضای عادی
برخورداری از حق رأی در مجمع عمومی و سامانهٔ آرای انجمن